Disclaimer

Quaestor Vermogensbeheer NV (hierna "Quaestor") is een beleggingsonderneming en geregistreerd bij de FSMA als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De statutaire zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Hof ter Weze 7, ingeschreven bij de K.B.O. onder het nummer BE0472.290.525.


Quaestor tracht de informatie op deze website zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Hoewel er steeds naar gestreefd wordt de informatie juist en zo volledig mogelijk weer te geven, kunnen onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen niet uitgesloten worden. Uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout aanvaardt Quaestor dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie, noch voor een incorrecte interpretatie van de inhoud.


Alle informatie weergegeven op deze site is louter van informatieve aard. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan deze worden aanzien als een aanbod van beleggingsdiensten of beleggingsadvies.
Quaestor is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die de bezoeker zou kunnen lijden door virusaanvallen en/of andere misbruiken n.a.v. het bezoeken van haar website, behoudens zware fout of opzet in hoofde van Quaestor.


De informatie die ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Reproducties in welke vorm dan ook zijn enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Quaestor. Het intellectuele eigendomsrecht op de op deze website verstrekte informatie, de naam en het logo van Quaestor komen toe aan deze laatste.


Deze website wordt beheerd vanuit België en voldoet aan de Belgische wetgeving. De inhoud van deze website is uitsluitend gericht tot inwoners van België. Geschillen m.b.t. het gebruik van www.Quaestor.be vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.


U kunt steeds terecht bij info@quaestor.be met verdere vragen.