Quaestor SICAV - DBI Opportunities

(compartiment van Quaestor SICAV, openbare bevek naar Belgisch recht)
beheerd door Degroof Petercam Asset Services SA (Luxemburg)

Quaestor SICAV - DBI Opportunities is een compartiment van het fonds QUAESTOR SICAV. Het fonds is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) die werd opgericht in België.

Fiscaalvriendelijk beleggen voor vennootschappen met de DBI-aftrek

Een vrijstelling (Definitief Belaste Inkomsten) waarbij vennootschappen de opbrengsten van aandelen van andere vennootschappen waarin werd belegd onder bepaalde voorwaarden voor 100% in mindering kunnen brengen van de belastbare winst.

Meer info

DBI-fonds

Vennootschappen die een grote cashreserve hebben opgebouwd, kunnen in het huidige renteklimaat geconfronteerd worden met negatieve intresten op deze liquiditeiten. Het kan dus interessant zijn om een deel van dit beschikbaar kapitaal te investeren in aandelen. De eventuele winst is echter wel onderhevig aan de vennootschapsbelasting van 20% tot 25%. Het beleggen in een DBI-BEVEK biedt een fiscaalvriendelijk alternatief.

De hervormde vennootschapsbelasting en de impact op beleggingen

Opbrengsten en meerwaarden in de vennootschap worden doorgaans in rekening gebracht als belastbare winst. Dit is dus ook het geval voor:

 • Intrest op zicht- en spaarrekeningen

 • Opbrengsten van obligaties

 • Dividenden van fondsen en aandelen,

 • Meerwaarde op obligaties, fondsen en aandelen

WAT IS DE DBI-AFTREK?

Een vrijstelling (Definitief Belaste Inkomsten) waarbij vennootschappen de opbrengsten van aandelen van andere vennootschappen waarin werd belegd onder bepaalde voorwaarden voor 100% in mindering kunnen brengen van de belastbare winst.

Voorwaarden om van de DBI-aftrek te kunnen genieten

 • De aandelen moeten minstens één jaar worden aangehouden.

 • De uitkerende vennootschap moet onderhevig zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of worden belast aan een normaal belastingregime.

 • De aandelen moeten minimaal 10% van het kapitaal van de uitgevende vennootschap vertegenwoordigen of een minimale aanschaffingswaarde van 2.500.000 euro hebben.

Voorwaarden waaraan een DBI-bevek moet voldoen

 • De BEVEK moet jaarlijks minimum 90% van de inkomsten uitkeren.

 • De gerealiseerde meerwaarden en dividenden moeten afkomstig zijn van aandelen van vennootschappen die niet resideren in een belastingparadijs of onderhevig zijn aan een vennootschapsbelasting die niet aanzienlijk gunstiger is dan de Belgische taxatie.

Enkele aandachtspunten

 • Een investering in de DBI-BEVEK kan het voordeel van het verlaagd vennootschapsbelastingtarief (5% op de eerste schijf van 100.000 euro ) teniet doen wanneer dit als gevolg heeft dat er meer dan 50% van het eigen vermogen in aandelen en fondsen wordt belegd.

 • De niet-benutte DBI-aftrek voor uitgekeerde dividenden is in geval van onvoldoende belastbare winst overdraagbaar naar het volgend boekjaar.

dbi
CIJFERVOORBEELD
NIET-DBI-BEVEK
DBI-BEVEK
Investering
100.000
100.000
Verkoopwaarde
110.000
110.000
Meerwaarde
10.000
10.000
Notionele intrestaftrek*
-41
-
DBI-vrijstelling
-
10.000
Belastbaar
9.959
0
Vennootschaps­belasting**
-2.490
0
Netto rendement
7.469
10.000
*
De notionele interestaftrek voor AJ 2021: 0,408%
**
In bovenstaande berekening werd er rekening gehouden met een vennootschapsbelastingtarief van 25%

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling bestaat erin zijn aandeelhouders een zo hoog mogelijk totaalrendement te bieden aan de hand van een actief portefeuillebeheer. De portefeuille belegt in aandelen van beursgenoteerde bedrijven van lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en/of aandelen van beursgenoteerde bedrijven die het grootste gedeelte van hun omzet genereren binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Het compartiment kan, binnen de limiet van 10% van zijn nettoactiva, beleggen in fondsen en dit hetzij om zijn beleggingsbeleid te realiseren, hetzij om zijn liquide middelen te beleggen. Het compartiment wordt actief beheerd, zonder enig verband met een referentie-index.

Dit is een fonds met distributieaandelen. Aan de houders van distributiedeelbewijzen van het compartiment wordt jaarlijks het vereiste minimumpercentage zoals bepaald in Art. 202 en Art. 203 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB) van de ontvangen inkomsten uitgekeerd na aftrek van de kosten, vergoedingen en provisies zodat zij kunnen genieten van het stelsel van de Definitief Belaste Inkomsten.

Risico's

Risico's die kunnen leiden tot een wijziging van de netto-inventariswaarde:

 • Liquiditeitsrisico: risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd.

 • Operationeel risico: risico in geval van problemen bij de bewaring van activa, fraude, corruptie, politieke acties of andere ongewenste gebeurtenissen

 • Beheerrisico: risico dat traditionele beheertechnieken ontoereikend zijn bij abnormale marktomstandigheden

 • Kredietrisico: risico dat een emittent of tegenpartij in gebreke blijft

 • Concentratierisico: maximale concentratie per sector te beperken tot 30%

 • Fiscaal risico: Het is niet zeker of de fiscaliteit die geldt voor DBI-RDT beveks in België en de dubbelbelastingverdragen voor dividenden waarvan het compartiment geniet, voor altijd verzekerd zijn. 

 • Inflatierisico: eigen aan de eigenschappen van bepaalde doelmarkten

 • Duurzaamheidsrisico: het plaatsvinden van een ecologische, sociale of governance gebeurtenis of -omstandigheid die een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging van een fonds kan veroorzaken

image001

De toegepaste risico-indicator is de Synthetic Risk and Reward Indicator, zoals bepaald door het Committee of European Securities Regulators. Deze indicator geeft het risicoprofiel weer van het fonds.

1 = lager risico en potentieel lagere opbrengst
7 = hoger risico en potentieel hogere opbrengst

Belangrijkste kenmerken

Compartment van
Quaestor SICAV
Domicilie
België
Startdatum
04/11/2020
Looptijd
Geen bepaalde looptijd
Beleggingshorizon
Minimum 5 jaar wordt aanbevolen
Valuta
EUR
Activaklasse
Aandelen
Min. belegging
1 deelbewijs
Min. inschrijvingsbedrag
Nihil
Publicatie NIW
BEAMA: https://www.beama.be/
Degroof Petercam Asset Services:
https://www.dpas.lu/
Lopende kosten klasse D
1,61%
Lopende kosten klasse I
1,53%
Lopende kosten klasse M
2,11%
Instapvergoeding
Geen
Uitstapvergoeding
Geen
Prestatievergoeding
10% van de gerealiseerde prestatie als de hurdle rate werd bereikt en indien de high water mark niet moest worden toegepast
Beurstaks
Geen
Roerende voorheffing
30% op dividenden
Anti-dilution levy
In uitzonderlijke omstandigheden kan een extra kost (anti dilution levy) worden aangerekend op alle intredingen of alle uittredingen van een compartiment ter bescherming van de beleggers tegen het liquiditeitsrisico. Meer uitleg vindt u in het prospectus van de bevek.

Overige informatie

Het compartiment zal gebruik maken van transacties in afgeleide financiële instrumenten met het oog op afdekking, rendementsverbetering en speculatiedoeleinden.

Door het gebruik van derivaten kan het risicoprofiel van het compartiment verhogen of verlagen, afhankelijk van de door het compartiment gebruikte derivaten.

Een beleggingshorizon van minimum 5 jaar wordt aanbevolen.

Voor meer informatie over de risico's kunt u steeds het prospectus van de Bevek raadplegen.

Waarschuwing

Dit compartiment beschikt nog niet over voldoende historische gegevens om betrouwbare rendementscijfers te kunnen berekenen.

Voor klachten gelieve u per e-mail te richten tot compliance@quaestor.be of schriftelijk tot Quaestor Vermogensbeheer NV, Compliance Officer, Hof ter Weze 7, 8800 Roeselare. In tweede instantie kunt u zich u richten tot de Consumentenombudsdienst via contact@consumentenombudsdienst.be.

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te lezen. U kunt deze documenten kosteloos downloaden op de pagina Juridisch.

Quaestor_SICAV_Footer
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.